huurhuisveiling.nl
Adverteren bij DaisyconAdverteren bij DaisyconAdverteren bij Daisyconhuurwoningen.orgAdverteren bij DaisyconAdverteren bij Daisycon

 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De hier genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle biedingen en transacties waarbij Huurhuisveiling.nl en consumenten/bieders die gebruik maken van de diensten van Huurhuisveiling.nl betrokken zijn.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Huurhuisveiling.nl: de website en de handelsnaam Huurhuisveiling.nl waarmee de onderneming aan consumenten woningen door middel van een digitale veiling aanbiedt.

B. Bieder: een (hoogste) bieder op een door Huurhuisveiling.nl digitaal geveilde woning wordt hieronder bieder genoemd.

C. Aanbieder: de feitelijke leverancier van een woning (die) Huurhuisveiling.nl door middel van de door haar geëxploiteerde website www.huurhuisveiling.nl aanbiedt.

1.3 Huurhuisveiling.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als in dit in de bekendmaking wordt vermeld.

1.4 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

1.5 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Huurhuisveiling.nl noch voor de Aanbieder van het via de desbetreffende website te veilen woning.

2. Gebruiksvoorwaarden voor veilingdiensten

2.1 De veilingdiensten van Huurhuisveiling.nl zijn slechts toegankelijk voor bij huurhuisveiling geregistreerde consumenten, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten. Indien bieders niet voldoen aan deze voorwaarden, verzoekt Huurhuisveiling.nl bieders geen gebruik te maken van de diensten van Huurhuisveiling.nl. Huurhuisveiling.nl is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de veilingsite te verbieden.

2.2 Als geregistreerd gebruiker van Huurhuisveiling.nl kunt u zich inschrijven als abonnee van de wekelijkse nieuwsbrief van Huurhuisveiling.nl Opzeggen voor deze nieuwsbrief kan via de opzegfunctie die in elke nieuwsbrief staat of op via de website www.huurhuisveiling.nl via het inlogmenu bij ‘'mijn gegevens''. Bij ieder ander communicatiemoment is tevens een mogelijkheid opgenomen om uw abonnement op te zeggen. Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.3 Door de inschrijving als abonnee van de nieuwsbrief van Huurhuisveiling.nl gaan consumenten akkoord met door Huurhuisveiling.nl vast te stellen voorwaarden voor die nieuwsbrief.

2.4 De bieder verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van Huurhuisveiling.nl haar correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Huurhuisveiling.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de dienst ontzegd worden.

2.5 Iedere bieder dient 18 jaar of ouder te zijn.

2.6 Iedere bieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere bieder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

3. Privacybeleid

3.1 Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden door Huurhuisveiling.nl aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument/bieder, met uitzondering van de bij de veiling betrokken aanbieder(s).

4. Bieden

4.1 Zolang de veiling nog niet is begonnen kan de aanbieder van de te veilen woning wijzigingen aanbrengen in het aanbod.

4.2 Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat de aanbieder niet gehouden is om aan de hoogste bieder de woning te verhuren indien de woning niet gegund of verhuurd is.

4.3 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Huurhuisveiling.nl noch voor de Aanbieder van de te veilen woning.

4.4 Bij onduidelijkheid over de inhoud van een product is de tekst op de veilingpagina leidend.

4.5 Ieder bod dat door een bieder uitgebracht wordt is bindend en verplicht bieder tot huur van de woning.

4.6 De bieders mogen de prijs van een veiling niet manipuleren noch pogingen daartoe doen. Het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen is niet toegestaan.

4.7 Wanneer bieder door het plaatsen van het hoogste bod de hoogste bieder van een veiling is geworden, dan ontvangt bieder een bevestigingsmail. De gegevens van de hoogste bieder worden aan het einde van de veiling door gestuurd naar de aanbieder van de woning. De aanbieder zal zorgen voor de verdere afhandeling van de verhuur.

4.8 Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Huurhuisveiling.nl, behoudt Huurhuisveiling.nl zich het recht voor een veiling vroegtijdig te beëindigen.

4.9 Er kan geboden worden met ronde bedragen van minimaal € 5 en met een maximaal opbod van € 50. Een hoger opbod dan € 50 ineens wordt niet geaccepteerd.

4.10 Medewerkers van Huurhuisveiling.nl en aanbieders zijn niet gerechtigd om biedingen te plaatsen op de veilingen van Huurhuisveiling.nl.

5. Annulering en wijziging

5.1 Ieder bod op een veiling is te allen tijde onherroepelijk. Indien de bieder het hoogste bod heeft uitgebracht en het bod door de Aanbieder wordt aanvaard, is de hoogste bieder VERPLICHT de woning te huren.

5.2 De aanbieder van de desbetreffende huurwoning is niet verplicht de uitbrenger van het hoogste veiling bod te accepteren.

6. Betaling

6.1 Huurhuisveiling.nl is het betaaladres van alle advertentie (upgrades) die via door haar geëxploiteerde websites tot stand komen.

6.2. De aanbieder van het product heeft de keuze uit verschillende betaalmethodes. De betaalmethodes zijn Ideal en PayPal.

7. Schending van de spelregels

7.1 Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website www.huurhuisveiling.nl behoudt zich het recht voor consumenten/bieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veilingprocessen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en / of te beëindigen indien een consument/bieder:

a) zich niet houdt aan de door Huurhuisveiling.nl gestelde regels/veilingvoorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken;

b) het onmogelijk maakt de gegevens die aan Huurhuisveiling.nl geleverd zijn te controleren. Het is voor Huurhuisveiling.nl onmogelijk om alle gegevens van consumenten/bieders te controleren. Consumenten/bieders hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens Huurhuisveiling.nl aansprakelijk voor schade die Huurhuisveiling.nl lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een consument/bieder toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst c.q. het uitbrengen van een bod.

c) onrechtmatig het imago van Huurhuisveiling.nl schendt.

d) onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Huurhuisveiling.nl en/of haar leveranciers en gerelateerde rechten.

9. Beperking aansprakelijkheid / overmacht

9.1 Huurhuisveiling.nl is echter nooit een partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen aanbieder en huurder door gebruikmaking van de website. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Huurhuisveiling.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

9.2 Huurhuisveiling.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de tot stand gekomen huurprijs.

10. Klachten

10.1 Een consument/bieder die een klacht heeft met betrekking tot de door Huurhuisveiling.nl verrichte diensten of het te betalen bedrag dient zijn klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na de datum waarop de dienst is afgenomen, volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven aan Huurhuisveiling.nl kenbaar te maken via info@huurhuisveiling.nl.

10.2 Klachten over de woning, dienen ter plaatse bij de desbetreffende eigenaar zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht tussen beide partijen.

10.3 Bij Huurhuisveiling.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Huurhuisveiling.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/bieder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Slotbepaling

12.1 Het is u niet toegestaan de website van Huurhuisveiling.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website.

© 2017 - Huurhuisveiling.nl alle rechten voorbehouden
Developed by Part-IT